NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

Uvođenje sustava kvalitete potvrda je da ulaganje u kvalitetu i ljude na "duge staze" jedino ima smisla i Zavodu su osigurali visoku razinu profesionalnosti

Područje akreditacije Službe za zdravstvenu ekologiju obuhvaća: ispitivanje voda, hrane, hrane za životinje, eluatnog otpada, vanjskog zraka, emisija iz nepokretnih izvora, akustička ispitivanja, kontrola mikrobiološke čistoće objekata u proizvodnji hrane i uzorkovanje voda. Ukupno je akreditiranih 107 metoda

| Autor: Milan PAVLOVIĆ
Nastavni zavod za javno zdravstvo prve norme uveo je prije gotovo 15 godina (Snimio Duško Marušić Čiči)

Nastavni zavod za javno zdravstvo prve norme uveo je prije gotovo 15 godina (Snimio Duško Marušić Čiči)


Sustav kvalitete je stalan i kontinuiran skup aktivnosti koje se provode u cilju unaprjeđenja procesa pružanja kvalitetne zdravstvene skrbi i identificiranja čimbenika rizika. Sustav kvalitete u zdravstvu određuje niz propisa čija primjena čini osnovni preduvjet funkcioniranja i razvoja javnog zdravstva. Odredbe o sustavu kvalitete sastavni su dio Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakona o zaštiti prava pacijenata i dr. koje prati niz provedbenih propisa koje su zdravstvene ustanove dužne primijeniti u svakodnevnom radu.

Norme se donose konsenzusom

Međutim, stalnim razvojem procesa prepoznata je potreba daljnjeg unaprjeđenja sustava izvan zakonskih okvira koja prati međunarodne procese ujednačenih standarda kvalitete, a uvjet za priznavanje ispunjavanja globalnih standarda propisan je međunarodnim normama.

Norma je dokument donesen konsenzusom i odobren od priznatoga tijela, koji za opću i višekratnu uporabu daje pravila, upute ili značajke za djelatnosti ili njihove rezultate s ciljem postizanja najboljeg stupnja uređenosti u danom kontekstu. Norme su dokumenti bez obvezne primjene. One nisu ni zakon ni propis, već mnogo više od toga - zahtjev su korisnika usluga, dobavljača, zajednice, regulatornih tijela, partnera, organizacija civilnog društva, sindikata, radnika i slično.

Ravnatelj Zavoda dr. Aleksandar Stojanović (Snimio Milivoj Mijošek)Ravnatelj Zavoda dr. Aleksandar Stojanović (Snimio Milivoj Mijošek)

U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije, kako doznajemo od ravnatelja te zdravstvene ustanove dr. Aleksandra Stojanovića, najprije se započelo s uvođenjem međunarodnih tehničkih normi i standarda i to u Službi za zdravstvenu ekologiju. Služba za zdravstvenu ekologiju prvi put je akreditirana 1. travnja 2008. godine prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017.

Akreditacija je potvrda osposobljenosti laboratorija i rada u skladu s normom prema kojoj se akreditira. Ona pokriva sve aspekte rada u laboratoriju u području akreditacije (od postupanja s dokumentacijom do osoblja, opreme, ispitnih/umjernih metoda i konačnog rezultata), a dodjeljuje je Hrvatska akreditacijska agencija.

Akreditacija laboratoriju - potvrda kvalitete

HRN EN ISO/IEC 17025 je međunarodna i hrvatska norma koja propisuje opće zahtjeve za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Sadrži sve zahtjeve koje moraju zadovoljiti ispitni i umjerni laboratoriji ako žele dokazati da provode sustav upravljanja, da su tehnički osposobljeni te da mogu davati tehnički valjane rezultate. Akreditacija laboratoriju, između ostalog, donosi potvrdu kvalitete rada i stručnosti, povećanje samopovjerenja osoblja, smanjivanje/ukidanje ostalih ocjenjivanja (npr. od strane državnih službi i tijela) te priznavanje rezultata na drugim tržištima.

Akreditaciju su uvjetovala pravila zajedničkog europskog, odnosno svjetskog tržišta i jednog je od osnovnih načela funkcioniranja tržišta, a to je slobodno kretanje roba i proizvoda. Republika Hrvatska prihvatila je obavezu usklađivanja propisa, normi i postupaka u osiguranju kvalitete proizvoda i usluga na zajedničkom tržištu. To je značilo obavezu prilagodbe europskom sustavu normizacije, mjeriteljstva, ocjene sukladnosti proizvoda i usluga i akreditacije.

Kad je akreditacija međunarodno priznata veće su mogućnosti laboratorija za djelovanje na širem tržištu (Snimio Milivoj Mijošek)Kad je akreditacija međunarodno priznata veće su mogućnosti laboratorija za djelovanje na širem tržištu (Snimio Milivoj Mijošek)

Akreditacija je pismeno jamstvo kojim treća strana potvrđuje sukladnost proizvoda, procesa ili usluga s utvrđenim zahtjevima. To je formalno priznanje da je laboratorij osposobljen za provedbu određenih ispitivanja i sredstvo postizanja povjerenja u rad tih institucija. Akreditacija se temelji na ocjeni stručne i tehničke osposobljenosti kako bi se utvrdila sukladnost prema europskim i svjetski prihvaćenim kriterijima. Ti su kriteriji sadržani u EN normama (CEN) i međunarodnim ISO normama.

Postupak akreditacije obuhvaća: podnošenje zahtjeva i sve potrebne dokumentacije (tri nivoa dokumentacije), ocjenjivanje dokumentacije (prvo dokumentacije radi eventualnih nesukladnosti koje treba kroz popravne radnje otkloniti prije ocjenjivanja u laboratoriju), ocjenjivanje u laboratoriju (učinkovitost uspostavljenog i održavanog sustava upravljanja, kvalificiranost i osposobljenost osoblja, ukupna tehnička i stručna osposobljenost), podnošenje izvještaja o provedenom ocjenjivanju od strane HAA i izdavanje potvrdnice s prilogom područja akreditacije.

Norme za upravljanje kvalitetom

Sustav kvalitete utvrđuje opće zahtjeve za osposobljenost, nepristranost i dosljedan rad laboratorija.

Kriteriji i zahtjevi norme 17025 su definirani kroz tehničke zahtjeve za rad laboratorija i za sam sustav upravljanja. Područje akreditacije Službe za zdravstvenu ekologiju obuhvaća: ispitivanje voda, hrane, hrane za životinje, eluatnog otpada, vanjskog zraka, emisija iz nepokretnih izvora, akustička ispitivanja, kontrola mikrobiološke čistoće objekata u proizvodnji hrane i uzorkovanje voda. Ukupno je akreditiranih 107 metoda.

Laboratoriju je akreditacija važna zbog stjecanja ovlaštenja nadležnih ministarstava, što je naročito važno kada se radi o službenim uzorcima. Budući da je akreditacija međunarodno priznata tako su mogućnosti laboratorija za djelovanje na širem tržištu veća, uz ostvarenja financijske dobiti, a rezultati laboratorija su dignuti na višu razinu kvalitete.

Tijekom 2014. i 2015. godine u rad svih organizacijskih jedinica ustanove uvode se zahtjevi normi HRN EN ISO 9001:2015 i HRN EN ISO 14001:2015.

Norma ISO 9001 odnosi se na upravljanje kvalitetom gdje su se svi radni procesi u organizacijskim jedinicama Zavoda povezali, postigla se sljedivost, ujednačenost u pružanju usluga korisnicima te načini planiranja i praćenja realizacije. Kod uspostavljanja i razvijanja sustava upravljanja kvalitetom najveći izazov bio je uvesti procedure u rad onih službi koje se do tada nikada nisu susrele s takvim potrebama i u kojima je pristup korisnicima izrazito individualan i specifičan, primjerice u Službi za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti.

Uvođenje sustava za zaštitu okoliša

Uvođenje tijekom 2014. godine i certifikacija sustava ISO 9001 u rujnu 2015. godine poslužila je kao odlična platforma za uvođenje sustava za zaštitu okoliša ISO 14001 ubrzo nakon toga (certifikacija je provedena 2016. godine). Ovaj sustav podrazumijeva odgovorno ponašanje prema okolišu, odnosno utvrđivanje svih aspekata koji mogu pozitivno, odnosno negativno utjecati na okoliš, a proistječu iz radnih procesa ustanove. Uvedeni su: detaljni nadzori nad voznim parkom, potrošnjom energenata te zbrinjavanjem različitih vrsta otpada, racionalna potrošnja kemikalija, održavanje klima uređaja i sl.

Četvrti sustav kvalitete uveden je tijekom 2018. godine u rad Odjela za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju Službe za epidemiologiju. Riječ je o europskom standardu CEN Standard EN 16636:2015. Namijenjen je ovlaštenim pravnim osobama koje se bave provedbom mjera suzbijanja štetnika. Standard određuje uvjete za postizanje profesionalne razine usluga koje nude ovlašteni izvođači DDD mjera. Prvenstveni cilj je zadovoljiti potrebe i zaštitu interesa korisnika DDD mjera uz uključenost javnog sektora, zaštitu zdravlja pučanstva te zaštitu okoliša. Certifikat je dobiven u listopadu 2018. godine. Trenutno je u RH 18 tvrtki u posjedu tog certifikata, od toga samo dvije javnozdravstvene ustanove.

Norme su Zavodu osigurale brzu prilagodbu što se pokazalo tijekom kovid pandemije (Snimio Milivoj Mijošek)Norme su Zavodu osigurale brzu prilagodbu što se pokazalo tijekom kovid pandemije (Snimio Milivoj Mijošek)

Tijekom 2021. godine krenulo se s uvođenjem sljedećeg, petog po redu sustava u sve organizacijske jedinice Zavoda ili Službe. Međunarodna norma za zaštitu na radu HRN ISO 45001:2018 objavljena je 2018. godine. To je sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, a sve u cilju smanjenja rizika na radnom mjestu, stvaranja sigurnijih uvjeta rada, smanjenja ozljeda i bolesti na radnom mjestu, što na kraju utječe na efikasnost poslovanja. Standard daje organizaciji mogućnost da kroz svoj sustav sprovede integriranje i drugih aspekata zdravlja i sigurnosti, poput zdravstvenog osiguranja.

Smanjenje nezgoda i ozljeda na radu

Zavod je ustanova koja već više od 60 godina radi na poboljšanju zdravlja ljudi, ali pritom ne zanemarujući sigurnost i zaštitu zdravlja svojih radnika.

ISO 45001 ne bavi se rizicima sigurnosti proizvoda, materijalne štete ili utjecaja na okoliš, nego rizicima za radnike i druge relevantne zainteresirane strane. Standard je kompatibilan s ISO 9001 i ISO 14001. U njegove je odredbe implementirano više međunarodnih propisa koji reguliraju područje zaštite na radu kao što su konvencije i smjernice Međunarodne organizacije rada.

- Ako govorimo o prednostima implementacije ovog standarda onda je to svakako smanjenje broja nezgoda i ozljeda na radu, uključivanje djelotvornog upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu u strategiju poslovanja. Sustav je uspješno certificiran u listopadu 2022. godine, pojašnjava nam ravnatelj dr. Stojanović.

Uvođenjem norme ISO 45001:2018 Zavod je samo potvrdio dugogodišnji rad na području zaštite na radu. Definiranje koje će opasnosti, štetnosti i napori na radu i u vezi s radom te mogućih poremećaja povezanih s radom vjerojatno naštetiti radnicima u ustanovi, vanjskim izvođačima, pacijentima/korisnicima i sl. obrađuje se putem procjene rizika. Ono što je bitno u cijeloj provedbi zaštite na radu je pridržavanje osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.

Osnovna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi, a ako se rizici za sigurnost i zdravlje radnika ne mogu ukloniti ili se mogu samo djelomično ukloniti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu, dodatno se primjenjuju posebna pravila zaštite na radu koja se odnose na radnike, a to su zahtjevi glede dobi, spola, završenog stručnog obrazovanja i drugih oblika osposobljavanja i usavršavanja za rad, zdravstvenog stanja, tjelesnog stanja, kao i psihofizioloških i psihičkih sposobnosti kojima radnici moraju udovoljavati pri obavljanju poslova s posebnim uvjetima rada.

Važna je sigurnost na radnom mjestu

- Zavod kontinuirano radi na poboljšanju radnih uvjeta, i to ne samo zbog uvođenja novog sustava ISO 45001, nego se taj proces poboljšanja stalno unapređuje već dugi niz godina. Posebna pravila zaštite na radu odnose se na radnike koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada, kaže nadalje dr. Stojanović.

Radnici moraju osjećati sigurnost na radnom mjestu, a u slučaju bilo kakvih izvanrednih situacija moraju biti spremni reagirati što je moguće brže kako bi pomogli sebi i ostalim radnicima. Važan dio zaštite na radu odnosi se na pisane upute, sigurnosne znakove i pisane obavijesti. Za svaki radni proces koji može utjecati na sigurnost radnika izrađena je radna uputa s jasno definiranim smjernicama, što i sama norma ISO 45001 zahtjeva.

Kontinuiranim zalaganjem, redovitim praćenjem zakonske regulative i provođenjem smjernica ISO 45001, Zavod želi osigurati zdravo i sigurno radno mjesto za sve radnike.

Sustavima kvalitete postigla se prepoznatljivost i pristupačnost korisnicima usluga bez obzira na vrstu korisnika.

- Svi ovi sustavi kvalitete potvrdili su da ulaganje u kvalitetu i ljude na „duge staze“ jedino ima smisla i Zavodu su osigurali visoku razinu profesionalnosti te brzu prilagodbu svim vrstama izmjena u zahtjevima tržišta i korisnika kao i izazovima, što se pokazalo tijekom pandemije COVID-19 bolesti kada se spremno, brzo i učinkovito odgovorilo na novonastale događaje, rezimirao je ravnatelj.

Intencija je sustava da se izvrsnost u radu i posjedovanje međunarodnih i europskih certifikata definira kao jedan od kriterija prema kojem će se određivati visina financiranja djelatnosti ustanove te različitih programa od javnozdravstvenog značaja. *Sadržaj realiziran u suradnji s Istarskom županijom

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook TwiterWeb kamere

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom

Pula

Pula: Golden Gate of
Pula: Golden Gate of