Vijećnike brinu ljetni komunalni problemi

MEDULIN: Usvojen UPU Volme jug za neizgrađeni dio građevinskog područja

| Autor: Patricija SOFTIĆ

Na sjednici Općinskog vijeća Medulina, pitanja vijećnika bila su usmjerena prema aktualnim ljetnim komunalnim problemima: odvozu otpada, poštivanju javnog reda i mira te odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, poštivanju odluke o zabrani radova i drugo. 

Izmijenjeni UPU-i

Nakon izlaganja izrađivača plana, Luke Maticchia iz tvrtke AD-arhitektura i dizajn d.o.o., donijeta je odluka o donošenju UPU-a Volme jug - zona ugostiteljsko-turističke namjene. Ovaj UPU je donijet za neizgrađeni dio izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene, površine 4,49 hektara, na kojem je planiran kapacitet od ukupno 420 postelja. Potom je uslijedilo donošenje Odluke o izradi UPU-a zone ugostiteljsko-turističke namjene Stupice II, površine 5,17 hektara. Obuhvat Plana je gotovo identičan obuhvatu DPU Brig Novaki, koji je 2001. godine stavljen van snage.

U sklopu najvećeg projekta za mlade na nivou Europske unije "Erasmus+ Europe goes local - Supporting Youth Work at the Municipal Level", čiji je Općina Medulin ponosni sudionik, predsjednica Savjeta mladih Ana Žufić, vijećnicima je prezentirala Europsku povelju o radu s mladima i projekt "Mladi Za Medulin - djeluj lokalno". Provedba ovog jako zanimljivog projekta započela je 1. lipnja, a od vijećnika će zahtijevati aktivno uključivanje mladih u dijalog, kako bi ih se potaklo da sudjeluju u odlučivanju u upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, te budu aktivni akteri u kreiranju javnog života. 

Lakše na Cintineru

Nažalost, na temelju upute Ministarstva financija donijeta je odluka o stavljanju van snage Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na potrošnju i poreza na korištenje javnih površina, pa na žalost nije odobrena istoimena odluka Općine koje je time željela izaći u susret građanima. Tako će se od 1. srpnja porez na potrošnju i porez na korištenje javnih površina ipak morati obračunavati. No, i dalje ostaju na snazi odluke Općine o umanjenju naknade za koncesijska odobrenja, za zakup javnih površina i zakup poslovnih prostora.

Prema preporukama Državnog ureda za reviziju donijeta je Odluka o načinu upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina u vlasništvu Općine Medulin, prema kojoj se sportske dvorane u Banjolama i Medulinu daju na upravljanje Sportskoj zajednici, dok se sportska igrališta i tereni prepuštaju na upravljanje Medulinskoj rivijeri d.o.o.

Na koncu je donijeta Odluka o sklapanju Sporazuma s tabularnim očitovanjem s Wilim turistom d.o.o. temeljem kojeg se dopušta Wilim turistu uknjižba prava vlasništva na nekretninama unutar turističkog naselja Cintinera sukladno ugovoru o zamjeni zemljišta iz 1993. godine. Ovim se Sporazumom istovremeno "crno na bijelo" regulira režim korištenja prolaza na plažu u Cintineri. Prijedlog Sporazuma uputiti će se Wilim turistu d.o.o. te će se nakon potpisivanja konačno regulirati međusobni odnosi.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Golden Gate of
Pula: Golden Gate of

Pula

Pula: Korzo, Giardini
Pula: Korzo, Giardini