narodnooslobodilački odbori

Živjeli prvi slobodni izbori u Istri! Dolje stare nenarodne fašističke vlasti!

| Autor: Robert BURŠIĆ
Radno predsjedništvo Prve oblasne konferencije AFŽ-a za Istru (Foto Antifašizam na Buzeštini)

Radno predsjedništvo Prve oblasne konferencije AFŽ-a za Istru (Foto Antifašizam na Buzeštini)


Pri kraju Drugog svjetskog rata Glas Istre je sve više pisao o stvaranju nove, narodne vlasti, o Narodnooslobodilačkim odborima. Shodno tome kakav mora biti odbornik. Sve se više spominju slobodni izbori, Tito i Jugoslavija.

U članku »Istra svojoj narodnoj vladi i drugu Titu« piše: »Narod Istre primio je s oduševljenjem vijesti o formiranju naše narodne vlade. Sada se diljem naše Istre održavaju narodni zborovi na kojima narod na jedinstven i odlučan način izražava svoju odanost novoizabranom Nacionalnom komitetu oslobođenja Jugoslavije, našoj privremenoj vladi i njenom predsjedniku Maršalu Jugoslavije drugu Josipu Brozu Titu. Veliku je radost izazvala odluka AVNOJ-a - našeg narodnog parlamenta - o priključenju Istre Jugoslaviji - slobodnoj, demokratskoj i federativnoj.

Klica narodne vlasti

Sa zborova sakupljeni narod šalje pozdravne brzojave narodnoj vladi i drugu Titu. Iz svake riječi izbija velika ljubav i neograničeno povjerenje koje Istra iskreno iskazuje svojoj vladi i svom voljenom vođi, drugu Titu. Samo iz kotara Kras do sada je jedanaest sela poslalo sa svojih narodnih zborova pozdravne brzojave vladi i drugu Titu«. Tekst, naravno, završava pokličem: »Sve za front, svi na front za slobodu naše drage Jugoslavije, kojoj pripada i naša Istra. Živjela Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi Jugoslavije! Živjela naša narodna vlada! Živio naš voljeni vođa, Maršal Jugoslavije, drug Tito!«

Početkom 1944. godine Glas Istre piše o NOO – organu narodne vlasti. »U toku narodnooslobodilačke borbe protiv fašističkih okupatora i njihovih slugu naši su narodi srušili i sve organe stare vlasti. Naš je narod u ustanku srušio ustanove općina, kotarskih poglavarstava, žandarmerijskih stanica i dr., jer su te ustanove i njihovi upravljači, koji su oduvijek bili protunarodni, odmah poslije okupacije Jugoslavije postali oslonac i uporišta okupatora i njihovih slugu.

Načelnici, bilježnici, žandari i drugi narodni nametnici postali su u ogromnoj većini narodni izdajnici i služili okupatoru i njihovim slugama i za svoje sebične interese prodali se tuđincu i narodnim izdajicama - ustašama i četnicima i ostalim fašističkim plaćenicima. Naš je narod na mjesto srušenih starih protunarodnih oblika vlasti stvorio sebi narodno-oslobodilačke odbore (NOO), koji su organizirali i ujedinili sve snage i napore naroda za što uspješniju borbu protiv okupatora i njihovih slugu. U toku krvave, ali uspješne borbe NOO-i su se pokazali kao najbolji oblik organizacije naroda u ustanku protiv okupatora. NOO-i su postali organi narodne vlasti - istinske, demokratske vlasti.

Danas u Istri velika, pretežna većina narodnooslobodilačkih odbora radi i djeluje u poluoslobođenim i neoslobođenim uslovima. Ali i u tim uslovima NOO-i moraju i mogu predstavljati klicu narodne vlasti iza koje stoji borben i organiziran narod sa svojom snažnom Narodno-oslobodilačkom vojskom i moćnim narodnim antifašističkim organizacijama.«

Kakav mora biti odbornik NOO-a Glas Istre piše u broju od 8. veljače 1944. godine: »NOO-i već sada vrše i treba da vrše u našim selima i gradovima Istre mnoge poslove narodne vlasti. Zato treba u NOO-e birati za odbornike i funkcionere takve ljude koji uživaju ugled i poštovanje naroda i koji svim svojim silama rade na dobrobiti Narodnooslobodilačkog pokreta. Borben, aktivan, primjeran i nesebičan - takav mora biti odbornik NOO-a.

NOO-i čisti kao sunce

Takav odbor, pravi narodni odbornik učinit će najviše koristi oslobodilačkoj borbi i svome narodu jer će se oko njega, kao oko svijetla, okupljati narod -spreman da pođe i privede konačnoj pobjedi svoju oslobodilačku borbu. Nije, naprimjer, dobar odbornik NOO-a onaj, koji samo podijeli pozive za stupanje u redove Narodnooslobodilačke vojske, a da ni prije ni poslije toga nije nikome ništa objasnio i potkrijepio i djelom i riječju, potrebu i dužnost svakog rodoljuba da sve dade od sebe za narodnooslobodilačku borbu. Dobar odbornik NOO-a, pravi narodni odbornik, pokazat će se u svakoj akciji, u svakom poslu Narodnooslobodilačkog pokreta, da svim srcem i svim snagama radi u interesu naroda i njegove pravedne borbe za oslobođenje od okupatora i domaćih slugu, za bolji i sretniji život.«

I još jedan članak, koji potpisuje Dušan Diminić, pojašnjava što su NOO-i, naslovljen »Čuvajmo i podižimo ugled Narodnooslobodilačkim odborima« (10. III. 1944.): »Narodnooslobodilački odbori rodili su se u borbi, koju je naš narod poveo za svoje oslobođenje. Nastali su zato, jer je trebalo da najbolji i najborbeniji narodni ljudi pokrenu i vode tu tešku borbu, da sav narod kroz sve žrtve i patnje dovedu do pobjede. Zato treba da u NOO-u budu uvijek ljudi u koje će narod imati najviše povjerenja, koji su ranije bili poznati protivnici svega onoga, što je naš narod držalo u ropstvu. Ljudi, koji su uvijek bili spremni žrtvovati se za narod, koji su trpjeli mnoga poniženja i nepravde, jer nisu nikada htjeli prignuti šiju, niti stupiti neprijatelju u službu.

Fašisti su imali cilj odnaroditi naš narod. Na sve načine htjeli su to postići. Natjeravali su naše ljude u fašističke organizacije, gdje su ih namjeravali učiniti svojim slugama i krvnicima naroda. Htjeli su ih na to prisiliti proganjanjem, zatvorima i dovodeći ih najčešće u bijedu ne dajući im zaposlenja. Ali neprijatelj nije uspio. Istina bilo ih je koji nisu izdržali. Nekoji bojeći se bijede i patnje, prignuli su šiju i upisivali se u fašističku stranku. Drugi, opet, kojih nije bilo mnogo, otvoreno su se prodali.

Razumljivo je da su borbu našeg naroda za oslobođenje i u Istri poveli najpošteniji i najborbeniji naši ljudi, oni koji su uvijek bili proganjani i koji se nikad nisu pokolebali. A šta je sa onim slabićima, koji su iz straha i kukavičluka pristupali fašističkoj stranci, ali se mnogo nijesu ogriješili protiv naroda? Svi oni koji iskreno pristupaju našoj narodnooslobodilačkoj borbi i uviđaju da su bili na krivom putu mi ih ne odbijamo.

Naš narodnooslobodilački pokret dat će im prilike da pokažu i djelom jesu li iskreno pristupili našoj borbi i jesu li za nju i na žrtvu spremni. Ali razumljivo je i to da narod ne može još imati povjerenja u takove ljude dok ih ne vidi na djelu. A biti vođe naroda, oni zaista ne mogu. Naši NOO-i moraju ostati čisti kao sunce. Narod hoće da ga vode i da njime upravljaju ljudi provjereni, koji su uvijek, i onda kad je trebalo trpjeti, bili uz njega. Ugled naših NOO-a mora biti u narodu velik, a to će zaista i biti ako u njima budu ljudi bez ljage, koji i svojom prošlošću jamče, da će i u najtežim prilikama ostati vjerni svom narodu i znati ga kroz sve poteškoće dovesti do pobjede.«

Glas Istre je u prvoaprilskom broju pod naslovom »Nova i stara Jugoslavija« objavio povijesno-literarni uradak, potpisan pseudonimom St. (Vladimir Vid Švalba Stari): »Mi Istrani još moguće nismo dobro uočili kolika je ogromna razlika postoji između stare, trule monarhističke i nove zdrave narodne Jugoslavije, čiji smo dio odlukom našeg parlamenta i mi postali. Na ovu tako temeljitu i duboku razliku moramo uvijek ukazivati, a naročito sada, kada i mi Istrani svojom borbom uziđujemo granitnu kocku u temelje naše zajedničke domovine. Moramo znati zašto je potrebna opća mobilizacija naših snaga, moramo znati zašto dajemo svoju krv i živote. Stara Jugoslavija, kuća Karađorđevića, prodala nas je u Rapalu imperijalističkoj Italiji. I dok je lila krokodilske suze za »siroticu Istru«, koju treba osloboditi od Talijana, i dok su odjekivali plotuni, koji su kosili mlade živote naših junaka, Gortana, Marušića, Tomašića i dr., dotle su gospodari stare Jugoslavije sklapali ugovor o »vječnom prijateljstvu« sa razbojnikom i grobarom Benitom Musolinijem.

Ova podmukla izdaja nad našom Istrom ponovila se od tih istih ljudi i nad svim narodima Jugoslavije. Oni su pobjegli, pokrali novac i ostavili goloruki narod pred najezdom njemačko-fašističkih tenkova. Ne samo to već su oni i otvoreno pomagali ove divljake i s njima učestvovali u paležu i klanju našega naroda. Danas su razgolićeni pred čitavim svijetom i u svojoj nemoći sjedinjuju se po onoj »svoj svome« sa razbojnicima i ostalim koljačima, Nijemcima, ustašama, nedićevcima i Mačekom. Svojim, do lakata krvavim rukama, nastavljaju svoje djelo i kod nas u Istri (…)

Nova Jugoslavija rastrgala je razbojnički Rapalski ugovor i omogućila nam da se vratimo majci Hrvatskoj. Omogućila nam je da preko pravih predstavnika naroda, naših NOO-a sami rješavamo sva politička, kulturna, prosvjetna i gospodarska pitanja. Omogućila nam je, da slobodno govorimo svojim materinskim jezikom. Omogućila nam je, da se dignemo na ustanak i tako borbom stečemo pravo na slobodan život. Mi smo svjesni toga, ali toga su svjesni i stari varalice bivše Jugoslavije. Oni iskorištavaju svaku mogućnost da naškode našem budućem sretnom životu. Znamo, da su to strijele sa broda, koji tone. Našom oružanom borbom zarinut ćemo i mi Istrani bodež osvete u gnjilo truplo stare Jugoslavije, otklanjajući tako zadnji podvodni greben, koji su kairski brodolomci podmuklo podmetnuli na put novoj Jugoslaviji, našoj moćnoj čeličnoj lađi, koja će doskora sigurno uploviti i u naše luke.«

Zanimljiv je i informativan članak Dušana Diminića, tajnika Oblasnog JNOF-a za Istru, pod naslovom »Izbori i demokratizacija Narodnooslobodilačkih odbora«: »U toku narodnooslobodilačke borbe nastali su u svim krajevima Jugoslavije NOO-i, u kojima su se našli najbolji i najborbeniji predstavnici naroda. Našli su se oni koje je sama borba uzdigla za rukovodioce naroda. Tako su i u Istri stvoreni NOO-i. Jedno od glavnih obilježja naše borbe jest da narod u samom njenom toku dalje razvija i organizira svoj budući slobodni život. Tako, čim se za to ukaže prilika, pristupa se slobodnim izborima za NOO-e. NOO-i su narodna demokratska vlast i najhitnije je obilježje njihovog demokratskog karaktera da ih narod bira na slobodnim izborima.

Protiv špijuna i izdajica

I Istra se danas priprema za slobodan i demokratski izbor NOO-a. Već odavna Istra nije mogla birati svoje narodne predstavnike. Fašizam nije pitao narod Istre da li je zadovoljan s onima koji njemu vladaju. Na prvim izborima poslije talijanske okupacije fašisti su terorom sprječavali narod da izrazi svoju slobodnu volju. Zatvarali su, tukli, palili, tjerali sa zemlje i ubijali. Od onda nije više bilo ni govora o izborima. Narod Istre je teško podnosio nametnutu tuđinsku vlast. Ta je vlast za narod značila samo zlo. Ona je bila tu samo za to da narod iskorištava, ugnjetava. Sud nije krojio pravdu, nego zaštićivao nepravdu fašista. Narod se bojao svakog poziva, svake ‘kartuline’ tuđe fašističke vlasti, jer je znao da mu od nje samo zlo dolazi, jer mu je ona bila nametnuta, jer ona nije bila izraz njegove volje.

Zato će dan izbora za NOO-e biti veliki dan u novom životu Istre. Tog će dana narodi izbrati svoje NOO-e, svoju vlast, koja je nikla iz naroda i preko koje narod sam sobom upravlja. Na dan izbora svatko će u Istri slobodno izreći svoju volju i dati svoj glas za one ljude koje smatra najsposobnijima i najdostojnijima da budu članovi NOO-a. Velika je odgovornost svih Istrana, jer o njihovom izboru ovisi da u NOO-e uđu drugovi lično pošteni, rodoljubivi, borbeni i privrženi NOB-i. Narod će u NOO-e izabrati ljude, koji neće samo znati da ga predvode u borbi i da mu pokazuju primjer požrtvovnosti, već koji će uvijek znati da zadrže usku vezu s narodom svjesni da ih je narod izabrao i da o narodu ovisi dokle će oni biti odbornici.

Odbornici NOO-a moraju biti oni koji stalno gledaju što je narodu potrebno u toku borbe, koji stalno prate razvitak narodnog života i smjelo i odlučno vode narod rješavanju svih njegovih pitanja.

Tad će čitav narodni život sa svim mnogostrukim njegovim izrazima političkim, gospodarskim, prosvjetnim, socijalnim, zdravstvenim itd. morati biti pred očima odbornika. Zajedno s narodom na skupovima i sastancima odbornici će rješavati svako pitanje i za svoj rad odgovarati narodu. Oni će se brinuti za mobilizaciju u NOV, za prehranu vojske, za red i sigurnost naše pozadine. Povest će oštru borbu protiv narodnih izdajica i špijuna. Brinut će se za izgradnju gospodarskog, kulturnog i prosvjetnog života našeg naroda. Osigurat će narodu pravnu sigurnost vršenjem sudske vlasti.

I ženama pravo glasa

Po prvi put u povijesti našeg naroda glasat će i žene. Žene su u NOO-i izvojevale ravnopravnost sa muškarcima boreći se zajedno s muškarcima, radeći za NOP u pozadini one su pokazale da imaju pravo birati i biti birane u NOO-e. Glasat će i naši narodni borci koji u redovima NOV daju svoju dragocjenu krv za našu slobodu (…).

Slobodni će izbori biti odgovor svim neprijateljima koji pokušavaju omesti našu borbu i odvojiti Istru od Hrvatske i nove federativne Jugoslavije. Slobodni će izbori pokazati slogu Hrvata i Talijana u Istri, koji su povezani u zajedničkoj borbi za slobodu, u borbi protiv njemačkog okupatora i njegovih fašističkih slugu. Za narod Istre prvi slobodni izbori imaju još jedno veliko značenje. Biranjem NOO-a, oslonaca naše narodne vlade, Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, naš narod će još jednom pokazati pred cijelim svijetom da on oduševljeno prima i odobrava svečani akt od 13. septembra 1943. g. kojim je Istra konačno i za uvijek ujedinjena s hrvatskom i jugoslavenskom domovinom.« I poklič: Živjeli slobodni izbori u Istri! Dolje stare nenarodne fašističke vlasti!

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater