u vrijeme venecijanske uprave 

ZRCALO VREMENA: NIKADA VIĐENO NI U LABINU NI U ISTRI. Podestat Grimani zabranio podanicima prodaju vina i sam odredio cijenu

Nicolo Salamon, providur Arsenala za Istru, javlja Fantinu de Benettu, kapetanu Motovunske doline, da 20. tekućeg mjeseca dolazi popisivati hrastove na području Labina. Traži od njega, pod prijetnjom kazne od 50 dukata u korist Arsenala, da se tog dana nađe u Labinu. Vrlo detaljni izvještaj završava konstatacijom da na području Labina i Plomina nije pronađen nijedan hrast koji bi bio pogodan ili bi mogao postati pogodan za potrebe Arsenala

| Autor: Robert BURŠIĆ
U Motovunskoj dolini pripremljeno mnogo drva za Veneciju

U Motovunskoj dolini pripremljeno mnogo drva za Veneciju


Protekle subote objavljen je tekst u ovoj rubrici o obvezama i pravima labinske komune u vrijeme venecijanske uprave, iz „Knjiga privilegija labinske komune“, sažetak dokumenata od 1325. do 1719., koju je priredio dr. Jakov Jelinčić. Riječ je o vrlo vrijednom tekstu i odredbama, a neke od njih aktualne su i danas, zacijelo i sutra, primjerice, da nitko ne smije kršiti zakonske odredbe i da nitko ne smije sebi u korist, a drugima na štetu, koristiti svoj položaj.

Zbog tih razloga, priredio sam drugi nastavak.

Rab, 30. ožujka 1537. Bartolomeo Zorzi, zapovjednik galije, traži od podestata vodnjanskog da pošalje labinskom podestatu naknadu za 10 veslača. Ako to ne učini u novcu, on će doći pod Labin, iskrcati Labinjane i ukrcati vodnjanske veslače.

Labin, 13. veljače 1541. Podestat G. Valier zabranjuje trgovanje u gradskoj loži za vrijeme crkvenih godova.

Labin, 13. veljače 1541. Podestat donosi odluku da se meso janjadi od desetina, kao i drugo u mesnicama, prodaje po jedan solad libra.

Venecija, 13. svibnja 1544. Dužd Pietro Landò traži od podestata labinskog Pietra Coppoa (Cavvo) da uvjeri svoje podanike da sudjeluju u iskapanju Motovunske doline, i to »samo za ovaj put«. Oni su inače oslobođeni takvih radova jer imaju obvezu redovito čistiti kanale rijeke Raše.

Venecija, 4. lipnja 1547. Dužd Francesco Donato opominje podestata Girolama Marcella i traži sljedeće: mora dozvoliti sucima da sjede uza nj dok sudi u građanskim sporovima i mora se s njima konzultirati; da sudjeluju i u istraživanju krivičnih djela; svatko može prodavati vino i druge prehrambene artikle, ali se mora pridržavati privilegija komune.

Beč, 18. kolovoza 1548. Austrijski car traži od pazinskog i lupoglavskog kapetana da se prijateljski odnose prema mletačkim podanicima te da i svojim podložnicima narede da se tako imaju ponašati kako ne bi dolazilo do pravednih prigovora s mletačke strane. (Sve ovo isto piše u vezi s pritužbama dužda na temelju prijave što ju je podnio podestat labinski i plominski da su podanici Šumbera nanosili štetu stanovnicima Sv. Petra i Sv. Sabe).

Venecija, 17. srpnja 1477. Dužd Andrea Vendramin javlja podestatu i kapetanu koparskom Baldassaru Trivisanu da je u Motovunskoj dolini pripremljeno mnogo drva za otpremu u Veneciju. Budući da u tu svrhu treba osposobiti kanal, dao je nalog motovunskom podestatu da to učini. Trevisan i motovunski podestat će se dogovoriti i odrediti koliki broj ljudi treba dati svaka istarska komuna.

Venecija, 13. lipnja 1559. Dužd Lorenzo Friuli, na temelju molbe labinskih poslanika, javlja podestatu Pelegrinu Bragadinu da ne smije tražiti od svojih podanika 263:15 L te da mora vratiti komuni novac što ga je za sebe uzeo od kazni za krivična djela.

Venecija, 7. studenoga 1559. Dužd Lorenzo Priuli (Priolo) na temelju molbe labinskih poslanika upozorava podestata da je dužan dozvoljavati sazivanje Vijeća komune kao i vicinija da bi iste mogle birati poslanike koje će slati u Veneciju radi zaštite svojih prava i interesa. (Podestat ih je, naime, u tome onemogućavao i tako kršio njihova prava i običaje).

Labin, 20. travnja 1560. Labinski plemići traže od dužda da zabrani sazivanje vicinija jer se time, zapravo, stvaraju u labinskoj komuni dva vijeća, što je protivno običajima. Traže da se može sazivati samo Vijeće komune kojem pučani mogu samo prisustvovati, ali ne mogu ni birati, ni biti birani. Ako, međutim, pučanima nekada bude izgledalo da su im prava ugrožena, oni bi se mogli žaliti podestatu koji bi im u tom slučaju dozvolio sazivanje vicinije na kojoj bi izabrali jednog ili dva predstavnika koji bi ih zastupali. Na taj bi se način sačuvali prastari privilegiji plemića.

Labin, 21. siječnja 1580. Agostino Valier, biskup i grof veronski te apostolski vizitator, reformator i generalni i specijalni delegat Dalmacije i Istre, odobrava, na molbu sudaca labinske komune Girolama Lucianija i Giovannija Antonija Negrija rušenje derutne poljske crkvice Sv. Petra, s time da sva prava i obveze ove crkvice prelaze na župnu crkvu labinsku.

Kopar, 4. siječnja 1585. Koparski podestat i kapetan upozorava labinskog podestata Francesca Grimanija da griješi kada smatra da se na njegove presude nitko ne može žaliti. Na sve se presude i odluke mogu ljudi žaliti višoj instanci.

Vodnjan, 20. listopada 1587. Nicolò Salamon, providur Arsenala za Istru, javlja Fantinu de Benettu, kapetanu Motovunske doline, da 20. tekućeg mjeseca dolazi popisivati hrastove na području Labina. Traži od njega, pod prijetnjom kazne od 50 dukata u korist Arsenala, da se tog dana nađe u Labinu. Nakon toga slijedi popis hrastova na tom području. (Vrlo detaljni izvještaj završava konstatacijom da na području Labina i Plomina nije pronađen nijedan hrast koji bi bio pogodan ili bi mogao postati pogodan za potrebe Arsenala. Drvo se može upotrijebiti jedino za loženje).

Venecija, 27. srpnja 1602. Dužd Marino Grimani javlja podestatu Pietru Grimaniju da se predstavnici labinske komune žale na njegove postupke kojima on krši njihove privilegije. On ne samo da im brani prodaju vina, nego i određuje njegovu cijenu, što se do sada nikada nije događalo u ovoj komuni, niti igdje u Istri. Dužd i Vijeće desetorice upozoravaju podestata da je dužan pridržavati se privilegija komune i poštivati ih.

Venecija, 21. ožujka 1446. U Senatu je donesena odredba prema kojoj se zabranjuje da netko bude sudac, kancelar, vikar i slično u mjestu u kojem ima rodbinu ili posjed. Izuzetak čine jedino rođeni Mlečani.

Venecija, 27. rujna 1563. Dužd Girolamo Prduli javlja podestatu Giovanniju Mariji Muazzu da su on i Vijeće desetorice, na žalbu plominiskih predstavnika, ukinuli njegovu presudu — odluku od 10. prosinca 1562. kojom je odlučio da, u slučaju da mora ići suditi u Plomin, uza nj mora sjediti labinski sudac. Dužd i Vijeće saslušali su i labinskog predstavnika koji je tu presudu podržavao. Uzimajući u obzir stare privilegije dane plominskoj komuni, dužd i Vijeće desetorice ukidaju ovu presudu i traže od podestata da, kada sudi u Labinu, uza nj sjede labinski suci, a kada sudi u Plominu, plominski.

Venecija, 22. travnja 1659. Dužd Giovanni Pesaro piše podestatu i kapetanu koparskom Andreji Eriziju da je saznao da je labinska komuna dala novom podestatu Nicoli Dandolu za kancelara Giorgija Troila premda je on bio kancelar pod upravom starog podestata 32 mjeseca. To se protivi zakonima. Navodno se jedna kancelarova sestra udala u Labinu pa i zbog toga ne može obavljati tu službu.

Venecija, 6. prosinca 1658. Dužd Giovanni Pesaro potvrđuje labinskoj komuni pravo na sva njena ribolovna područja. Posebno se spominje ribolov u Koromašnici (Coromasniza). Labin će plaćati Veneciji 25 dukata godišnje.

Labin, 20. studenoga 1668. Ispituje se kako je glasnik mogao ići u Veneciju kada je ranije bilo odlučeno da se zbog nedostatka novca ne može putovati u Veneciju. Prigovara se i proceduri. Podestat traži da oni, koji smatraju da su njihova prava povrijeđena, to otvoreno iznesu i da kažu o čemu se radi. On, naime, smatra da nikoga nije oštetio, nego da je branio privilegije komune.

Kopar, 26. lipnja 1659. Andrea Erizzo, podestat i kapetan koparski, delegirani sudac u pitanjima komuna i crkava, javlja podestatu da novac što ga je komuna primila za zakup ribolova (405 dukata) treba upotrijebiti za održavanje kulta i za popravak crkava te za plaćanje liječnika i učitelja. Strogo se zabranjuje davanje dobara komune u zakup na drugi način osim putem javnih nadmetanja kojima će prisustvovati podestat. Predviđaju se vrlo stroge kazne za prekršaj ove odredbe.

Venecija, 8. srpnja 1651. Dužd Francesco Molino pohvaljuje Labinjane što su »unatoč neplodnosti zemlje« odvojili jednoglasno 500 dukata za urgentne potrebe Republike. Traži od Girolama Bragadina, »inkvizitora« za Istru da novac sigurnim načinom otpremi u Veneciju.

Labin, 2. lipnja 1676. Dužd Nicolò Sagredo javlja podestatu Marcu Badoeru da je pozitivno riješio molbu zapovjednika labinskih topnika Iseppa Lantera da plaću od 6 dukata mjesečno može podizati u Labinu od novca što ga Labin plaća u tu svrhu. Do sada je, naime, u tu svrhu često morao putovati u »30 milja udaljeni Rašpor«.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Golden Gate of
Pula: Golden Gate of

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater