KOMUNALNI SERVIS ROVINJ:

"Nećemo prihvatiti jednostrano povećanje cijena koje nameće Kaštijun. Tražimo da se u ovo uključe sve nadležne institucije i inspekcije, da nam se Istra ne bi pretvorila u smetlište"

| Autor: Glas Istre
Vozilo Komunalnog servisa Rovinj

Vozilo Komunalnog servisa Rovinj


"Nastavno na izjave Uprave Društva KAŠTIJUN d.o.o. koje se ovih dana mogu vidjeti u medijima, a koje su izazvale velike reakcije i zabrinutost jedinica lokalne samouprave, komunalnih društava i naravno samih građana Istarske županije, koristimo priliku da ovim putem argumentirano demantiramo navedeno", pišu danas iz tvrtke Komunalni servis iz Rovinja.

"Prvo važno za istaknuti je da ŽCGO Kaštijun nije prekoračio godišnje količine komunalnog otpada koja je dopuštena Dozvolom za gospodarenju otpadom, a ista iznosi 90.000 tona, dok je u 2021. godini od svih jedinicama lokalne samouprave u Istarskoj županiji zaprimljena na Kaštijunu ukupna količina miješanog komunalnog otpada od 69.691 tone. Dakle, nije problem u količini prekomjerne količine, kao što se navodi u medijima, jer je dozvola izdana od ovlaštenog nadležnog tijela, sukladno tehnologiji i postupcima obrade komunalnog otpada za sve kategorije otpada koje su Dozvolom odobrene.

Drugo, ne manje bitno je da tzv. "turistički otpad" nije "proizvodni otpad" kao što izjavljuju iz Uprave Kaštijuna, već je to "komunalni otpad" sličan otpadu iz kućanstva i tako je definiran u EU Direktivi o otpadu 2028/851, te ga je Kaštijun dužan prihvatiti i obraditi u svom centru.

Citiramo tekst iz Direktive (EU):

"Komunalni otpad definiran je kao otpad iz kućanstava i otpad iz drugih izvora, kao što su maloprodaja, uprava, obrazovanje, zdravstvene usluge, smještajne i prehrambene usluge, te druge usluge i aktivnosti, koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstava. Stoga, komunalni otpad uključuje, između ostalog, otpad od održavanja parkova i vrtova, poput lišća, trave i otpada od obrezivanja drveća i otpad od čišćenja ulica i tržnica, poput sadržaja spremnika za otpad i pometenih materijala osim pijeska, kamena, blata ili prašine. Države članice trebaju osigurati da trgovački i industrijski otpad koji nije sličan otpadu iz kućanstava nije uključen u područje primjene komunalnog otpada. Otpad od proizvodnje, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, građenja i rušenja, septičkih jama, kanalizacijske mreže i pročišćavanja otpadnih voda te otpadnih vozila isključen je iz opsega komunalnog otpada."

Nadalje, Zakon o gospodarenju otpadom propisuje da javna usluga za poslovne subjekte-korisnike koji nisu kućanstvo uključuje prikupljanje miješanog komunalnog otpada, kao i da je centar za gospodarenje otpadom dužan prihvatiti svu količinu miješanog komunalnog otpada od davatelja javne usluge, po istoj cijeni obrade miješanog komunalnog otpada po toni za sve davatelje javne usluge koji su sukladno Planu gospodarenja otpadom RH bili dužni predati miješani komunalni otpad u taj centar.

Citiramo tekst prekršajne odredbe Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21):

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koj

1. je osoba koja upravlja centrom za gospodarenje otpadom i nije primila sav miješani komunalni otpad od davatelja javne usluge, ili nije primijenila istu cijenu obrade preuzetog miješanog komunalnog otpada po toni za sve davatelje usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, koji su sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske bili dužni predati miješani komunalni otpad u taj centar za gospodarenje otpadom (članak 13. stavak 3.)

Ističemo da je grad Rovinj među prvim gradovima u RH započeo s mjerom odvojenog prikupljanja reciklabilnog i biorazgardivog otpada od korisnika iz kategorije kućanstvo još 2010. godine, putem individualiziranih spremnika u svrhu sprječavanja nastanka otpada, sukladno ciljevima EU i zakonskoj regulativi RH, a kako bi doprinijeli prelasku Hrvatske na kružno gospodarstvo s ciljem smanjenja stvaranja otpada a time, uzročno-posljedično i smanjenja pritiska na okoliš te preobrazbu otpada u visokokvalitetne sekundarne sirovine, ugrađene u nove proizvode.

Svjesni smo činjenice da je lokalna osobnost našeg grada turizam i da kao i u drugim turističkim gradovima u IŽ, posljedica turizma je proizvodnja tzv. "turističkog otpada", za vrijeme turističke sezone, a ponajviše otpada od hrane, odnosno biootpada. Upravo iz tog razloga, Rovinj je u kolovozu 2020. godine krenuo s pilot projektom, mjerom odvojenog prikupljanja biootpada od ugostiteljskih objekata i poslovnih subjekata koji pružaju uslugu pripreme i posluživanja hrane. Također, uveli smo i mjeru odvojenog prikupljanja "zelenog otpada" iz vrtova i parkova nastalog vrtlarenjem i uređenjem okućnica. Time smo pridonijeli smanjenju količine miješanog komunalnog otpada koji se doprema na ŽCGO Kaštijun za 16 posto u 2021. godini u odnosu na 2019. godinu.

Također, zadovoljili smo uvjet koji nam je Kaštijun postavio u srpnju 2021. godine za smanjenjem količine miješanog komunalnog otpada od 40 tona tjedno u piku sezone, na način da smo smanjili količinu u prosjeku od 82 tone tjedno i time premašili postavljeni uvjet smanjenja od 40 tona tjedno.

Slijedom navedenog, željeli bi napomenuti da grad Rovinj, općine Kanfanar, Žminj i Bale zajedno s Društvom KOMUNALNI SERVIS d.o.o., kao pružateljem usluge prikupljanja koji pored grada Rovinja, obuhvaća uslugu prikupljanja komunalnog otpada na navedenim područjima, daju svoj maksimalni doprinos u mjerama sprječavanja nastanka miješanog komunalnog otpada te poticanju odvojenog prikupljanja reciklabilnog komunalnog otpada na području svog djelovanja i da ćemo i dalje solidarno i konstruktivno surađivati s ŽCGO Kaštijun kao i ostalim jedinicama lokalne samouprave i davateljima usluge u svim mjerama gospodarenja otpadom na području Istarske županije.

Nećemo prihvatiti jednostrano povećanje cijena obrade miješanog komunalnog otpada na ŽCGO Kaštijun, uz uvjet limitiranja količine komunalnog otpada koje je Uprava Kaštijuna jednostrano predložila svakom komunalnom društvu zasebno, sukladno vlastitim izračunima koji nisu predstavljeni a niti argumentirani ugovornim stranama, davateljima javne usluge. Tražimo da se uključe sve nadležne institucije i inspekcije koje su stručne u donošenju i iznošenju zaključaka i stručnog mišljenja, a sve s ciljem kako nam se Istra ne bi pretvorila u "smetlište", te otpad nepropisno završavao na ulicama, plažama, parkovima i trgovima, što bi posljedično ugrozilo turističku sezonu i turistički potencijal koji Istra ima i godinama daje sve od sebe kako bi se na zahtjevnim svjetskim turističkim tržištima izborila za svoj udio", stoji u dopisu Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj.

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter

Web kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum