PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM U PAZINU 

Odlagalište kod Jelenčići čeka daljnju sanaciju   


Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom pazinsko Gradsko vijeće donijelo je program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2018. godini. Ovaj program sadrži poslove s procjenom troškova potrebnih za ostvarenje projekata gradnje građevina za gospodarenje otpadom u Pazinu. Pod građevinama za gospodarenje otpadom podrazumijeva se građevina za sakupljanje otpada, dakle skladište otpada, pretovarna stanica i reciklažno dvorište, zatim građevina za obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom, a u Pazinu je to smješteno na lokaciji Jelenčići na južnom izlazu iz grada.  

Investicija od 1,9 milijuna kuna

Dakle sveukupna financijska sredstva za ostvarivanje ovog programa Grada Pazina u ovoj godini planirana su u iznosu od 1,88 milijuna kuna. Od toga sredstava u visini od 161 tisuće kuna planirana su za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom na Kaštijunu kod Pule i kao takva uplatit će se u proračun Istarske županije koja je i nositelja kredita vezanog uz taj projekt.

Ostatak sredstava namijenjen je za sanaciju i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Jelenčići. Dakle, za sanaciju i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada "Jelenčići 5", četvrta faza, planirano je 200 tisuća kuna i to za izradu projektne dokumentacije. Od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zatražiti će se financiranje dokumentacije u cjelokupnom iznosu, budući da će se izvođenje radova na sanaciji prijaviti na kohezijski fond EU, Operativni program 2014. – 2020. Za sanaciju i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada "Jelenčići 5", prva faza, planirano je 70 tisuća kuna i to za ishođenje dokumentacije za uporabnu dozvolu. Od toga Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 28 tisuća kuna, odnosno 40 posto, a ostatak od 42 tisuće kuna ili 60 posto financira Grad Pazin.

Milijun kuna za reciklažno dvorište

Za nastavak ishođenja dokumentacija za sanaciju odlagališta komunalnog otpada "Jelenčići 5 - staro odlagalište" planirana su sredstva u iznosu od 380 tisuća kuna. S obzirom da će se sanacija prijaviti na kohezijski fond EU Operativni program 2014. – 2020., ishođenje dokumentacije financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u cjelokupnom iznosu.

Za izgradnju reciklažnog dvorišta "Jelenčići 5", treća faza, planirana su sredstva u iznosu od 1,07 milijuna kuna i to za izgradnju reciklažnog dvorišta, "EU vidljivost" i edukaciju. Realizacija ovog projekta namjerava se financirati putem kohezijskog fonda EU, a postupak izrade projektne dokumentacije i ishođenja potrebnih mišljenja u završnoj je fazi te se prijava na natječaj za EU sredstva, otvoren do kraja 2018. godine početkom ove godine. Omjer sufinanciranja je do maksimalno 85 posto iz Kohezijskog fonda EU, a ostatak iz namjenskih sredstava Grada Pazina.

Financijska sredstva u iznosu od 1,88 milijuna kuna, koliko je planirano za realizaciju programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim, iznos od 1,46 milijuna kuna osigurati će se iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 256 tisuća kuna su namjenska sredstva za sanaciju odlagališta, a 161 tisuća kuna prihodi za posebne namjene. (Mirjan RIMANIĆ)

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook Twiter
Web kamere

Pula

Pula: Gradilište Studentski dom
Pula: Gradilište Studentski dom

Pula

Pula: Amphitheater
Pula: Amphitheater