POVEĆANJE OVLASTI

Dvije godine od preuzimanja poslova nekadašnjeg Ureda državne uprave u Istarskoj županiji: ISTARSKA ŽUPANIJA USPJEŠNO PREUZELA VIŠE OD 200 POSLOVA, GRAĐANI DOBILI KVALITETNIJU USLUGU!

"Ono što je ključno za građane je da im se olakšalo ostvarivanje njihovih prava, odnosno dobivanje potrebne dokumentacije, ishođenje papira vezanih uz gospodarstvo, obrtništvo, prijave na razne natječaje, matičarstvo, imovinsko-pravne poslove i drugo, na način da je sada sve na jednom mjestu, dostupnije i jednostavnije", kaže Gabrijela Mezulić, službenica koja privremeno obavlja poslove pročelnice Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko - pravne poslove

| Autor: Milan PAVLOVIĆ
Sjedište Istarske županije u Puli (Arhiva)

Sjedište Istarske županije u Puli (Arhiva)


Zakonom o sustavu državne uprave i izmjenama i dopunama preko 70 posebnih zakona u tijeku 2019. godine sa stupanjem na snagu 1. siječnja 2020. godine, obavljanje poslova državne uprave, koji su do tada bili u nadležnosti Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, povjereno je Istarskoj županiji. Sporazumom o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad, Istarska županija preuzela je od Ureda državne uprave neriješene predmete i pismohranu, dugotrajnu imovinu, sitni inventar, opremu i sredstva za rad, 123 službenika te nadležnost u rješavanju oko 200-tinjak novih poslova, što upravnih, a što neupravnih, iz područja opće uprave, imovinsko-pravnih poslova, turizma, gospodarstva, zdravstva, obrazovanja, prometa i kulture.

Reorganizacija sustava

Ova reformska mjera povjeravanja poslova Ureda državne uprave županijama, rezultirala je povećavanjem ovlasti Istarske županije kao jedinice područne samouprave, ali i preuzimanjem odgovornosti za poboljšanje učinkovitosti rada i izvršavanje povjerenih poslova državne uprave na području županije. Iz navedenih razloga, Istarska županija provela je reorganizaciju sustava na način da su doneseni i usvojeni novi unutarnji akti Županije kojima su prihvaćeni zaposlenici i poslovi Ureda državne uprave u Istarskoj županiji integrirani u postojeće županijsko ustrojstvo.

Nadležnost u obavljanju najvećeg dijela preuzetih poslova Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, organizirano je kroz novoformirani Upravi odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, dok je preostali dio integriran u već postojeće upravne odjele, konkretno u Upravni odjel za turizam, Upravi odjel za gospodarstvo, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo, Upravni odjel za održivi razvoj, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost te Stručnu službu Skupštine.

U pogledu integracije djelatnika u županijski sustav, treba napomenuti da su svi službenici namještenici Ureda državne uprave preuzeti i preraspoređeni u upravne odjele Istarske županije. Točnije, od ukupno 162 službenika i namještenika koji su bili zaposleni u Uredu državne uprave u Istarskoj županiji, 35 djelatnika prije samog preuzimanja prihvatilo je otpremnine koje im je ponudila Vlada RH, dok je Županija preuzela i rasporedila njih 127. Za preuzete službenike proveden je postupak informatizacije sustava, odnosno svi su službenici dobili primjerenu informatičku opremu, e-mail adrese, ustrojene su mogućnosti zaprimanja pošte u e-pisarnici i rad u sustavu e-uprave putem SharePointa.

Dostupnija administracija

- Ono što je ključno za građane je da im se preuzimanjem poslova Ureda državne uprave od strane Istarske županije, olakšalo ostvarivanje njihovih prava, odnosno dobivanje potrebne dokumentacije, ishođenje papira vezanih uz gospodarstvo, obrtništvo, prijave na razne natječaje, matičarstvo, imovinsko-pravne poslove i drugo, na način da je sada sve na jednom mjestu, u nadležnosti istoga tijela, u okviru jedne administracije pa samim time dostupnije i jednostavnije. Naime, poslovi jedinica regionalne samouprave i ureda državne uprave u županijama i do sada su se u mnogočemu isprepletali, ali je građanima bilo otežano, ponekada i zbunjujuće, ostvarivanje njihovih prava u smislu da su obilazili različite urede, često ne znajući koji ured ili tijelo je nadležno za obavljanje pojedinih poslova, a ovom reformom se sva prava mogu ostvariti na jednome mjestu, na brži i učinkovitiji način, kaže Gabrijela Mezulić, službenica koja privremeno obavlja poslove pročelnice županijskog Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove.

Foto

Gabrijela Mezulić, službenica koja privremeno obavlja poslove pročelnice Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko - pravne poslove

Čak i uslijed pandemije uzrokovane bolešću Covida - 19 i uz sva ograničenja koja je ona donijela u smislu ograničavanja kontakata, samim time zaprimanja stranaka, Istarska županija je uz poštivanje svih epidemioloških mjera, visokom razinom digitalizacije uprave građanima osigurala ostvarivanje njihovih prava u zakonskom roku i bez većih poteškoća, predajom zahtjeva elektroničkim putem ili ubacivanjem zahtjeva na za to predviđeno mjesto na ulazu u zgradu gdje se nalazi županijska pisarnica, a što je ujedno za građane predstavljalo uštedu vremena i resursa i bilo sigurno za njihovo zdravlje.

- Smatram da integracija svih poslova iz nekadašnje nadležnosti Ureda državne uprave u Istarskoj županije, kao i službenika iz tog Ureda u županijski sustav napreduje uspješno te da je postignuta i kvalitetnija razina rada županijske uprave, a samim time i veće zadovoljstvo građana, zaključila je Mezulić.

Odjel koji odlučuje i o promjeni imena

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove obavlja poslove promjene osobnog imena, poslove temeljnih upisa u jedinstveni informacijski sustav državnih matica, vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu, sklapanje životnog partnerstva i braka u građanskom obliku, stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske i za osobe rođene u inozemstvu, prijavu novorođene djece (prosljeđivanje zahtjeva za provođenje postupka prijave novorođene djece na obvezno zdravstveno osiguranje i za dobivanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete), vođenje registra birača, osnivanje i upis promjena u registar udruga/registar zaklada, osnivanje i upis promjena u registar stranih udruga/ stranih zaklada. U nadležnosti ovoga upravnog odjela nalaze se matični uredi u sjedištu upravnog tijela u Puli te u Pazinu, Poreču, Rovinju, Bujama, Buzetu, Umagu, Novigradu, Vodnjanu te Labinu. Od imovinsko-pravnih poslova to su utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa između stranaka uslijed izvlaštenja nekretnina, rješavanje statusnih prava izbjeglica, prognanika i povratnika te prava na stambeno zbrinjavanje, utvrđivanje statusa nekretnina primjenom međunarodnih sporazuma, odnosno rješavanje problematike tzv. imovine optanata te odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći.

Turizam

Poslovi iz nadležnosti Upravnog odjela za turizam su utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima, razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, izdavanje rješenja o odobrenju i EU potvrda za pružanje usluga turističkog vodiča, utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata te luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju i Upravnog odjela za gospodarstvo; upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar, izdavanje obrtnica, izdavanje potvrda iz obrtnog registra i drugih propisanih evidencija, izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja, utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine.

Zdravstvo i socijalna skrb

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb rješava pravni položaj, status i druga pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba, izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu, potvrda za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe, potvrda za povlašteni prijevoz, davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći te za provođenje humanitarne akcije.

Obrazovanje, sport i tehnička kultura

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu obavlja upravni nadzora nad statutima i pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića, prijevremeni upis u osnovnu školu i odgodu upisa djeteta u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, donosi odluke o broju razrednih odjela u osnovnim školama, donosi plan upisa djece u novu školu, vodi registar sportskih djelatnosti fizičkih i pravnih osoba.

Održivi razvoj

Upravni odjel za održivi razvoj izdaje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, autotaksi prijevoza, kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu i drugo.

Poljoprivreda

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo utvrđuje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, vođenju evidenciji o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta.

* Sadržaj nastao u suradnji s Istarskom županijom

Povezane vijesti


Podijeli: Facebook TwiterWeb kamere

Pula

Pula: Banjole bay
Pula: Banjole bay

Pula

Pula: Forum
Pula: Forum