NAJNOVIJE


Kompliciran put do proračunskog novca za udruge

Najmanji iznos koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000, a najveći 400.000 kuna (Dejan ŠTIFANIĆ)

Upravni odjel za kulturu Istarske županije u utorak je objavio Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2017. godinu. Riječ je o natječaju koji je otvoren do 27. siječnja 2017. godine, a na koji se mogu prijaviti udruge i druge organizacije civilnoga društva (zaklade, privatne ustanove, umjetničke organizacije, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije). Ukupno planirana vrijednost natječaja za 2017. godinu iznosi 2.295.000 kuna, a on za prijavitelje programa i projekata, upozoravaju iz županijskog Odjela za kulturu, uključuje ispunjavanje posebno zahtjevne i obimne prijave.

Dva dijela Programa javnih potreba

- "Prvi dio" Programa javnih potreba u kulturi, na koji su projekte/programe mogle prijaviti ustanove (osim privatnih), trgovačka društva, jedinice lokalne samouprave i fizičke osobe, donesen je na Skupštini Istarske županije 19. prosinca 2016. godine istovremeno s Proračunom Istarske županije, a sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi koji je lex specialis za kulturnu djelatnost. "Drugi dio" Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije bit će donesen nakon administrativnog i kvalitativnog vrednovanja predloženih projekata/programa prijavljenih na Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2017. godinu na koji se mogu prijaviti udruge i druge organizacije civilnoga društva te prijedloga župana kojom će Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi biti upućena na usvajanje Skupštini Istarske županije, kaže Vladimir Torbica, županijski pročelnik za kulturu. Pritom naglašava i da će donošenjem Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi biti objedinjeni svi programi i projekti u Programu javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2017. godinu.

- Opisanim načinom provedbe natječaja u potpunosti ćemo primijeniti odredbe Uredbe koje reguliraju postupak, kriterije, mjerila i način financiranja udruga iz javnih izvora. Ističemo kako je prijava na natječaj obimna i zahtjevna te kako se dio potencijalnih prijavitelja nije susretao s ovakvim načinom prijavljivanja projekata/programa po Javnom natječaju. Zato molimo sve koji to kane učiniti da prijave čim prije podnesu kako ne bi došlo, radi brojnosti predmeta i nepravovremenog prijavljivanja, do zastoja u radu i donošenju odluka, kaže Torbica te dodaje da mu se u slučaju eventualnih nejasnoća može obratiti na broj 091/1366 356, a sva se pitanja vezana uz natječaj mogu se uputiti i na adresu elektroničke pošte:kultura@istra-istria.hr. Cjeloviti tekst Javnog natječaja dostupan je na mrežnim stranicama Istarske županije –. Regione Istriana www.istra-istria hr te mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske www.uzuvrh.hr.

Prioritetna područja kulture

Tako prema natječaju udruge mogu prijaviti projekte/programe iz sljedećih prioritetnih područja kulture: glazbeno, glazbeno scenske i filmske djelatnosti, književnost i izdavaštvo, zaštita materijalne kulturne baštine i muzeologija, nematerijalna kulturna baština, vizualne umjetnosti, nove medijske kulture i međunarodna kulturna suradnja. U Proračunu Istarske županije za 2017. godinu osigurat će se financijska sredstva prvenstveno za projekte/programe udruga koji su usklađeni s ciljevima i zadacima Istarske kulturne strategije te se provode u kontinuitetu. Prednost će imati i oni projekti koji su podržani financijskim sredstvima iz drugih izvora, te ih Istarska županija  koordinirano financira s drugim subjektima, a važno je i da su kandidirani ili prihvaćeni u programima EU ili drugih međunarodnih organizacija koje financiraju projekte u kulturi. Na listi prioriteta bit će i oni projekti koji su od posebnog su interesa i značaja za razvitak i jačanje identiteta i posebnosti Istarske županije, te predstavljaju kulturološki, umjetnički i strukovno vrijedne projekte. Prednost će imati i projekti koji su originalni te potiču razvitak ekološke i duhovne svijesti, potiču i podupiru svekoliko stvaralaštvo u Istri, kao i edukacijski i oni koji podržavaju stvaralaštvo i afirmaciju mladih autora.

Najmanji iznos koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je dvije tisuće kuna, a najveći četiristo tisuća kuna. Udruge mogu na natječaj prijaviti više projekata po svakom prioritetnom području kulture, a davatelj financijskih sredstava može s istom udrugom ugovoriti ukupno najviše do tri projekta, na razdoblje provedbe od 12 mjeseci (od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine). Ista udruga može biti partner na više projekata, odnosno programa unutar prioritetnih područja kulture.

Prijavu na natječaj može podnijeti udruga koja ispunjava sljedeće uvjete: upisana je u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar; upisana je u Registar neprofitnih organizacija; svojim statutom se opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja sukladno ovom natječaju i kojima se promiču uvjerenja i ciljevi koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom; ima uredno ispunjene obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Istarske županije i drugih javnih izvora; nema dugovanja s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunu Istarske županije i proračunu jedinice lokalne samouprave; protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta/programa ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen; ima uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima; ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu; ima uređen sustav prikupljanja članarina i uredno predaje sva izvješća prema Istarskoj županiji; ima zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta/programa. Za sve to, naravno, uz prijavu na natječaju treba dostaviti odgovarajuću dokumentaciju.

Propisani obrasci šalju se on-line i poštom

Prijave projekata/programa dostavljaju se obvezno on-line i u papirnatom obliku, i to isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Istarske županije. Popunjena i ovjerena prijava zajedno s potrebnom dokumentacijom, u papirnatom obliku, dostavlja se preporučeno poštom, kurirom ili osobno na adresu: Istarska županija – Regione Istriana; Upravni odjel za kulturu – Assessorato alla cultura; 52466 Novigrad - Cittanova; Mlinska 4/b - Via del mulino 4/b.

Zakonska osnova

Vladimir Torbica, pročelnik za kulturu Istarske županije, ističe da udruge i ostale neprofitne organizacije ostvaruju pravo na financiranje iz sredstava Istarske županije temeljem prijave na navedeni natječaj te odabira predloženog projekta/programa, a nakon odluke Skupštine Istarske županije (Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2017. godinu).

- Javni natječaj objavljen je temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90., 27/93. i 38/09.) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), koju smo dužni primjenjivati kada udrugama i drugim organizacijama civilnog društva na koje se spomenuta Uredba primjenjuje (zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije – uključujući i umjetničke organizacije) odobravamo financijska sredstva iz Proračuna Istarske županije, ističe Vladimir Torbica, pročelnik za kulturu Istarske županije. (B. ĆUSTIĆ JURAGA)