Glas Istre
Nedjelja
30.04.2017.
Pula
Vrijeme po gradovima u Istri
30.04
Uskrsnuće, reljef, polikromija 17. st., Zbirka sakralne umjetnosti Vodnjan (M. JELENIĆ)

Guore stari ljudi da vazmeni kruh ni, ni kuhan pršut, nikat gušan kako na Ozan

Objavljeno: 16.04.2017 | 17:42 Zadnja izmjena: 16.04.2017 | 17:42 0 komentara

Ima jena poslovica ka guori: “Ki ne zna kako je bilo jedanput, ne more znat ni kako će bit jutre.” Aš nima fundamienta na kien će zidat. Zato san napensa van povedat kako smo i ča mi jedanput delali za Ozan i kako nan je bilo liepo. Foši lepče nego danas.

I kantali i juhuhali od vesielja

Moremo reć da so se vazmene fešti otprle z Uličnicon, s kuon je počela Vela šetemaana. Na Uličnico, nedeljo prvo Vazma, je prošipijun hodi ot criekvi svetega Bartula na Malinice proti glavne criekve. To je spomen kako je Isukrs ša va Jeruzaliem, kat so ga zabrli za kralja, pak so pred njin hitali ruožice, granice od ulik, sukli gorenjo rakamano robo i rastezali po poute. I kantali i juhuhali od vesielja. Pak je i poli nas saki gleda za Uličnico imet granico uliki.

Poli nas je zima i uliki ne rastuo. Ma so imeli Milaniesi uliki na Rovinjšćine, pak so donesli granic i saki si je gleda kupit. Va criekve je plovan uliki blagoslovi i to se je držalo va kuće kako velo stvar. Ku je ki bi bolan, - a kade je bi miedih? – so na ugljievlje staili listići uliki i suhega cvieća ča se je blagoslovilo na Tielovo, i bi buolnega potkurili.

Sa Vela šetemana se je držala kako posebna od leta. Se se je učistilo va kuće i koli kući kako i za Božić. Tri prvi dani, ku je samo bilo liepo vrieme se je hitilo van paljarici. Lup se je poškropi z oduon, upraši, prozrači, i stavilo novega, koliko je rabilo. Roba ot pustelji se shuhala va polevale, oprla na kale i usušila na zide. I za Ozan so ljudi ležali na čisten, na visokeh paljaricah.

Na Veličetrtakjutro ki je moga je ša h maše. Na te maše se je častila Isusova zadnja večera. I se je poviedalo kako je Juda tradi Isusa, ga je pokaza ladron ki so ga uhitili. Saki je pati ča so uhitili neduženga i poštenega čovika. I saki je trdo va srce udluči nikat nienemu ne naudit. Veli četrtak je već skroti ljudi nego si jandarmi i pržuoni. Na te maše se je zaprla glorija, ča će reć kat so to jutro zvona zazvonila, niete drugo zvonit do Velesobotijutro, aš je cieli sviet žalova Isusa. Križi so se i oltari pokrili z črnem ali vijuolasten platnuon, kako da si ljudi pokrivajo oči ot žalosti da ne vide ča se je dogodilo. A Sveto tielo se je preneslo va Buojži grop na kien je gorelo čuda čuda lumini.

Na Sobotijutro se opet otprla glorija

Na Veli pietak niedan ni tika zemljo ka je popila Sveto krf i va kie je bi pokopan Isus. Si so postili, najveći parat va kruhe i ode. A neki so prepostili cielo glorijo, to će reć od Velikegačetrtkajutra do Sobotijutro, kat so zvona zazvonila i se je opet otrpla glorija. 

Va Soboto pretlepuolne se je pret criekvon naloži uganj i blagoslovi. I oda ča će bit za kršćienja. I vela vazmena svieća.

Na Ozanjutro prvo sunčega vileza je bila prva maša. Prvo se je z Buojžega groba preneslo Sveto tielo s prošešijuonon na veli oltar. Kat je plovan diga Sveto tielo, sa so zvona zazvonila. I una mala va criekve. Na turne so kampelali. Si so kantali “Na Uskrsa dan tega, Sina Boga vječnoga, veseo glas uzdignimo, te Isusa dičimo”. A kat so si zakantali na tanko i debelo “Aleluja” se je paralo da se z Isusoven grobuon otpiro grobi sega svieta. Ki je uniput suminja va uskrsnuće?

Na kraje je plovan blagoslovi jelo. Na blagoslov se je nosilo kuhana i piturana jaja. Jaja so si imeli piturana ćaro maron aš so bila kuhana na lišće ot žbuli. Zuz to ulupljeni mladi luk. Kuhana špaleta, ali pršut. Načinjien kruh, z jaji, z gruojzen, s cukeron. Na vrh hleba je bilo jaje, pak so hi zvali i jajarice. A kruh namažen s tučenen žuknjakoun. I je bi luštar, altroke piturane divojčine. A sa je criekva dišela po hrane kakove ni bilo skros leta. Takove maši i takovega diha va criekve ni bilo nikat.

Plovan je poveda zač se ča blagoslivlja. Jaja, jaje je kako bačvica va ki je bielo i črno vino prez dna. Tako i mi nosimo va sebe ti život i uni na drugen sviete. Luk, aš so va Egipte Židi jeli žuhko zielje prvo nego so šli na puot. Špaleto i pršut, najbolje ča je poli kući, kako ča Buoh pripravlja se najbolje unien ča va njega verojo. A pinci, načinjien kruh, aš ni takovega kruha kakuof je Isus.

Saki je imie soje blagoslovljeno jaje

Kat so gospodarice na Vazmenojutro prišle doma, si so komoć čekali i lačni ot čiera, a i ot oduora ča se je ču zajno ščien so otprle buorši i razmotale tavijuoli. Prvo će nuono ali otac počiet molitvo. I to se je molilo za si potrebni. Pak so si svi poželjili srećan Ozan! A uniput je saki sebe ulupi jaje. Z jajen je jie luk. Potle tega načinjeni kruh i kuhano špaleto, ali siromašneji kuhane klobasici, žluomprt, a bogati kuhani pršut.

Školjkine od jaji i mrvice kruha se ni hitalo ća, aš je bilo blagosluvono. To se je poneslo na prisat kade je sejalo se ča će se potle presajevat.

Potle ručienja so mladi i muški šli h vele maše. Da ste vi čuli ti uorgan, te kanti, da ste videli te oči i ta lica. Ljudi so bili kako nikat, si blaženi, kuntienti, kako da so već uskrsnuli. Guore stari ljudi da vazmeni kruh ni, ni kuhan pršut, nikat gušan kako na Ozan. Ali ni ljudi niso bili nikat tako liepi i srećni kako na dan Vazma.

Potle puolne se je na četire uri šlo još na velo večiernjo. Criekva je opet bila nakrgana. Kadegot je ki kiega sreti je poželjie srećan Ozan, a rodbina, kumi i veli prieteli so se anke bušali.

Saki je ot kući za Ozan imie soje blagoslovljeno jaje. Jaje se je čuvalo i za priteli, nuki, prenuki, za kumi i rodbino. Neki jaje niso teli pojes. So si ga čuvali kako spomen. Potle već mesieci, jaje je bilo lahko aš se ča je bilo nutra se zgubilo. Dica so se potle puolne igrali. I so pičili jaja s kakoven šoldinom ča so in stareji dali. Bi staili jaje na piet, šies kuorki dalje i bi hitali šoldini. Ki je jaje zadie, je bilo njegovo. Neki otrok bi uša doma i pojie sam. A neki, ki so imeli dobro srce, bi ga ulupi i bi ga pojeli skupa, si, saki malo, kako brati. Niso pičili samo dica, nego i mladići, i stareji muški ki bi potle puolne malo šli van na proliećno sunce. A žienske so vajk  imele sojega dela va kuće.

Roba i postoli samo za h maše

Jutredan za Vazmuon niedan ni ša delat. Se je držala fešta kako i na Ozan. Se je ručalo kako i na Ozanjutro, skupa, veseli. Si so hodili h maše. Blago se je krmilo doma. Se gonilo samo na odo. Roba se ni kupovala kako danas na saken kantuone. Se je kupilo samo za Ozan. I se je odnovilo za Ozan. I ta roba se je nosila samo za h maše, kat se je šlo kumovat, ali na zakuon. I kat se je prišlo od maši se je liepo složila i staila va kaselo. Ku je bila mokra ot dajža, gospodarica će jo prvo usušit i šuprešat.

I postoli so bili samo za maše. Žienske so po puotah hodile va upankah, kat so prišle pret grat i za va criekvo so se prebule. Upanki so staile va buoršo. I za nazat so se opet prebule. Postoli bi se s pueten naprašili, zblatili po kaljužah, i natukli po batude. I ča bi potle valjali? Diboto si so cielega života imeli samao jedno robo i samo jeni postoli. I tako ubučeni so se vajk domišljali unega Vazma kat so robo odnovili.

Nedelja za Vazmuon se zove Mali ozan ali i Biela nedelja. “Biela nedelja”, aš jedanput se niso krstili dica, nego veli. Na kršćienje so si ubukli dugo bielo robo. Ta biela roba je bila znak da će Buoh, kat uskrsne ljudi, si ubuć va dugajčo život. Smrti drugo niće bit. To robo so kršćeni nosili cielo šetemano i niso hodili delat. So se samo veselili. Ma jedanput, dobro je znat, so i pirovali osan dan. Potle osan dan, so bielo robo gambijali i šli saki na soje navadno delo. Ali va duše so vajk zustali bieli, pres grijeha, aš so teli bit srećni kat uskrsno.

Va gosti na Mali ozan

Na Mali ozan potle maši je bila užanca poć i va gosti. Pak bi muoš ženo i dico popelja h matere i h ocu od ženi. Ku so bili se ne plovaniji, so šli skupa od maši. Ku ne, so se našli va gostah. Kako je mat bila srećna kat je hći prišla sojen muožen i sojon dicon! Ni bilo kako danas z veturon poć jeni h drugen kat nan pride želja. Nuono i nuona se niso mogli nagledat sojeh nuki. Prontali so in najboljo južino. Se bi in bili dali.

Kat so se najeli i liepo razguorili, nauživali jeni drugeh, pod večer je triebalo poć saki h sebe. Na rastanke je bilo suz. Ma to so bile suze od radosti. Niće bit lahko čekat Bielo nedeljo do drugega leta.

Stareh ljudi je se manje. Ne bi bilo dobro zabit kako je bilo jedanput. I kat guore: “Danas je liepo, ma vero jedanput je bilo čuda lepče”, diboto da ne moremo veruvat. Ki će veruvat neka verje, ki nieće, neka ne. Saka glavica ima sojo pamet! Liepi moji, srećan van Ozan!

Škrgetalnica zvala na kumplet

Na Veli pietak je bi na pot crikvi pred velen oltaruon stavljen veli križ. Sa so troja vrata criekvi so bila raznootprta. Cieli dan so ljudi hodili va criekvo buševat križ ki nas je spasi. Skoro si so h križe skros criekvi hodili na kolenah. I dica z materami. Uni najmanji so nosile na rokah. Jena mat je otročića nagla h križe i mu je va uho  rekla: “Buki, buki, liepi sin muoj!” Otrok je bi premali, ni kapi, se je obrnu i naglas reka: “Vero nieću, aš bi me ugriza.” Mat se je spotila ot sramoti i mu je brzo staila ruoko na usta da ne bi još ča nuopak reka.

Na Veli pietak ni bilo maši. Va mrak se je s turna čula škrgetalnica ka je mesto zvona zvala na kumplet. Kumplet je latinska beseda completorium, ča bi reć: ispunjenje. To plovani mole sako večer prvo nego gredo spat za se i za si drugi ljudi va plovanije. Na Veli pietak je Isus umra i je spuni soj život. I to večer se je kumplet kanta. Pret velen oltaruon je bi pronat trijangul na kien je bilo petnajs svieć. Va kuore so bili kantaduori ki so kantali petnajs salmi, ki so se zvali  “od pokori”, aš je po njih srce plakalo ča so ljudi storili Isusu. A "Plač ot Jeremiji proroka" je kanta miedih Jožić Fućak. Uon je imie glas kako da je z neba priša. I ki ni proplaka va criekve? Potle sakega psalma se ugasila jena sieća. I na kraje sa je criekva zustala va škurien i mutasta kako grop.

Saki je ša poli Buojži grop, se je kleka na oba kolena i se je pokloni Isusu ki za je za nas umra. (Marijo VITORJOF)Novosti
PulaIstra
CrnaKronika
Sport
Kultura
Mozaik